CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

 1. ….. din …………….

CAPITOLUL I – PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

AVRAAM TRAVEL SRL cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Tomescu Voicu Nr. 16, Sector 5, CUI: RO 31759460,  inregistrata in Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/7207/2013, cod IBAN RON: RO15BTRLRONCRT0216228101,  CONT EURO: RO62BTRLEURCRT0216228101 deschis la BANCA TRANSILVANIA , titulara a Licentei de turism categ. A nr. 22.02.2019, reprezentata de BIRLEANU COSTEL in calitate de administrator, denumita in continuare Organizator,

şi

Turistul titular, Dl./Dna. ………………………… , domiciliat/a in Bucuresti , telefon: , mobil ……………………. ,e-mail …………………………..; avand CNP …………………………, CI Seria … nr. ………….., denumit in continuare Turistul sau Beneficiar al serviciilor turistice.

Nume şi prenume turisti insotitori, CNP, data de nastere. Nr de Persoane; .. pers/progr.

 1. …………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………….
 4. …………………………………………………………….
 5. …………………………………………………………….
 6. …………………………………………………………….

CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Il constituie vânzarea de catre Organizator a pachetului de servicii turistice înscris in documentele prezentate turistului, respectiv voucher, bilet de odihna/tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata.

Serviciile comandate de turist: Pelerinaj/Excursie …………………………..

CAPITOLUL III – PREŢUL CONTRACTULU

Preţul contractului este ….. Ron ( pret/ persoana …. Ron) şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Organizatorul şi T.V.A. Avansul este de  0 Ron , iar restul de plata in valoare de: 0 Ron, scadent la data de ……………

Pentru plata serviciilor prin card si Vouchere de vacanta  se aplica un comision de 2%. Plata in lei a pachetului turistic va fi facuta la cursul de vanzare afisat de Banca Nationala a Romaniei  valabil in ziua platii + comision de risc valutar de 2%.

Art. 3.1 Preţul poate fi modificat, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor intervenite in:

 1. a) costurile de transport, inclusiv costul carburantului;
 2. b) valoarea redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi;
 3. c) cursurile de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

Art. 3.2 În cazuri speciale, Organizatorul poate majora preţul excursiei cu cel mult 10 % din valoare, in cazul neconstituirii numarului minim de participanti, sau din motive independente de vointa sa, acesta neconstituind motiv de anulare a excursiei

Art. 3.3 În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de Organizator, acesta din urmă având obligaţia de a rambursa turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul.

CAPITOLUL IV – DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI.

Art. 4.1. Organizatorul se angajează să nu modifice unilateral prevederile prezentului contract şi condiţiile esenţiale ale pachetului de servicii turistice vândut turistului. În cazul in care Organizatorul este nevoit sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul, prin orice mijloc de comunicare convenit, cu cel putin 15 zile  calendaristice inainte de data fixată ca fiind data plecarii. În cazul în care Organizatorul comunică turistului modificarea condiţiilor esenţiale ale pachetului de servicii turistice, acesta este obligat ca în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării să comunice Organizatorului hotărârea sa de a opta fie pentru rezilierea contractului fără plată de penalităţi, fie acceptarea noilor condiţii ale contractului.

Art.4.2 În cazul in care, dupa inceperea calatoriei, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Organizatorul constata că nu le va putea realiza, din culpa sa ori a unui intermediar al său, Organizatorul este obligat:

 1. a) să ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei, fara majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
 2. b) să restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

Art. 4.3. Organizatorul este raspunzator pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 1. a) când neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
 2. b) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Organizatorul, nici furnizorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, greve, etc).
 3. c) când neindeplinirea obligatiilor este imputabilă unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor turistice prevazute in contract si au un caracter imprevizibil si inevitabil, pe care Organizatorul, cu tot efortul depus, nu-l puteau prevedea sau evita;

Art. 4.4. Organizatorul are obligatia sa furnizeze turistului telefonic sau prin e-mail, inaintea  plecarii, urmatoarele informatii:

 1. a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract (fac exceptie transferurile, mijloacele de transport aferente excursiilor sau programelor optionale, cursele avion unde locurile sunt cunoscute dupa efectuarea procedurilor de check in);
 2. b) numerele de telefon ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a furnizorului de servicii ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a furnizorului.

                 AGENT:                                                                                 TURIST:

 

Art. 4.5. În cazuri speciale (defectiuni ale mijlocului de transport, greve, demonstratii, schimbari ale orarului de zbor, întarzieri sau anulari ale curselor aeriene, supraaglomerari din vina unitatilor de cazare, etc.), Organizatorul poate opera modificari în structura si organizarea programului turistic, înaintea sau in timpul derularii acestuia, fara a afecta calitatea sau cantitatea serviciilor. De asemenea, în cazuri similare, Organizatorul poate înlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initial, asigurand servicii de calitate egala sau superioara, ambele situatii neconstituind motiv de anulare a excursiei sau de solicitare si/sau acordare de despagubiri.

Art.4.6. Organizatorul nu se poate face responsabil de situatii în care apar nemultumiri ca urmare a sesizarii unor eventuale discordante dintre clasificarea oficiala a anumitor servicii turistice (hoteluri, transport, restaurante etc) si calitatea acestora.

Art.4.7. Organizatorul poate anula, reprograma sau recalcula o actiune turistica daca grupul minim necesar nu s-a realizat, acolo unde acest lucru este specificat in programul turistic, avand obligatia de a informa turistii cu minimum 5 zile inaintea plecarii. În cazul reprogramarii, mutarii pe alt program sau a majorarii preţului excursiei, ca urmare a acestui caz, turistii au posibilitatea de a accepta noua data de plecare, respectiv noul program sau pret, sau de a se retrage fara penalizari. De asemenea, Organizatorul poate anula o excursie in cazul neobtinerii vizelor necesare realizarii acesteia.

CAPITOLUL V – DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

Art. 5.1. În cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Organizatorul cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz, Organizatorul reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata preţului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Cesionarile de contract nu sunt posibile in cazul ofertelor de tip Early booking, First minute, Last minute, Oferte speciale, Vacanta in rate sau alte programe ce nu permit modificari de nume si persoane.

Art.5.2. În cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor turistice, respectiv a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament precum şi a orei de prezentare la cazare ori de terminare a serviciilor de cazare.

Art. 5.3. Turistul este obligat sa comunice Organizatorul, în scris,  in termen de 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la capitolul IV art. 4 pct. 1, hotararea sa de a opta pentru rezilierea contractului fara plata penalitatilor ori acceptarea noilor conditii ale contractului/pachetului de servicii turistice.

Art.5.4. În cazul in care turistul reziliaza contractul datorită majorării preţului serviciilor turistice de către Organizator sau Organizatorul anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Organizatorul;
 2. b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Organizator, cu rambursarea diferentei de pret;
 3. c) sa i se ramburseze in termen de 8 zile lucratoare toate sumele achitate in baza contractului, in ziua de joi a saptamanii urmatoare depunerii cereri de restituire.

Art.5.5. Daca anularea s-a datorat uneia din urmatoarele cauze turistul nu are dreptul sa solicite despagubiri Organizatorului:

 1. a) anularea s-a facut datorita nerealizării numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Organizatorul a informat turistul prin mijloacele convenite, cu cel putin 5 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene, respective hotelului);
 3. c) anularea s-a efectuat din vina turistului sau ca urmare a optiunii acestuia.

Art.5.6. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in totalitate sau partial contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Organizatorul pentru prejudiciul creat acestuia, in baza politicii de penalizare aplicata de Organizator, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii, pentru care turistul a incheiat o asigurare facultativa STORNO. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a unuia dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului vechi, aplicarea penalitatilor legale si valabile la momentul rezilierii si incheierea unui nou contract.

Art.5.7. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la ORGANIZATOR.

Art.5.8. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Organizator (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice menționate în cadrul pachetului de servicii turistice.

Art.5.9. Turistul are obligatia de a pastra integritatea bunurilor din unitatile de cazare si de alimentatie publica si din mijloacele de transport; in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse. Contravaloarea pagubelor va fi achitata pe loc, ORGANIZATORUL avand dreptul de a refuza imbarcarea la retur.

Art.5.10. Turistul este obligat sa achite Organizatorului, la termenle de plata stabilite, contravaloarea serviciilor achizitionate. In caz de nerespectare a termenelor de plata ORGANIZATORUL are dreptul sa rezilieze contractul si sa solicite TURISTULUI despagubiri pentru daunele suferite.

CAPITOLUL VI – RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI

Art.6.1. In situaţia in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Organizatorului penalizari dupa cum urmeaza:

 1. a) 25 % daca retragerea se face intre 60 – 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 2. b) 50 % daca retragerea se face intre 29 – 20 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 3. c) 75 % daca retragerea se face intre 19 – 10 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 4. d) 100 % daca retragerea se face mai tarziu de 9 zile calendaristice înainte de data plecării sau daca turistul nu se prezinta la locul de plecare in ziua si la ora stabilita.

Art.6.2. Retragerea sumelor din casierie se va face  in ziua de joi a saptamanii urmatoare inregistrarii cererii de restituire.

Art.6.3. În cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Organizatorul prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

Art.6.4. În cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia

de a suporta toate aceste cheltuieli.

                 AGENT:                                                                                      TURIST:

Art.6.5. Penalizarile echivalente cu preţul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are toate actele necesare, daca acestea nu sunt in buna regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera a statului de destinatie ori de tranzit.

Art. 6.6. Turistul are obligaţia de a depune in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice şi să solicite numar de inregistrare la Organizator. Orice cererea de renuntare formulată verbal în mod direct ori telefonic nu este luata in  considerare.

Art.6.7. Organizatorul va acorda despagubiri pentru eventuale prejudicii morale cauzate din culpa sa în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, valoarea acestor despăgubiri neputând fi mai mare decât valaorea pachetului de servicii turistice contractat.

CAPITOLUL VII – RECLAMATII, SESIZĂRI

Art. 7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Organizatorului (sau reprezentantului acesteia – ghidul insoţitor), cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului) in timpul (pe durata) in care se derulueaza serviciul turistic. Reclamatiile facute dupa terminarea sejurului nu mai pot duce la verificarea temeiniciei nemultumirilor si la inlaturarea inconvenientelor aparute, astfel incat nu pot fi luate in considerere.

Art.7.2. Atat Organizatorul, cat si prestatorul de servicii direct implicat au obligatia de a actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Organizatorului o reclamatie in scris, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Organizatorul urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării sesizării, sa comunice turistului modul în care s-a realizat soluționarea reclamatiei. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Organizatorul nu a fost informat in scris la data producerii evenimentului.

Art.7.3. Daca in urma analizei reclamatiei se constata ca Organizatorul nu si-a indeplinit obligatiile asumate, aceasta va propune alternative de compensare sau va despagubi turistii reclamanti cu contravaloarea serviciilor neprestate sau incomplet prestate, in termen de 15 zile de la data solutionarii.

CAPITOLUL VIII – ASIGURARI

Art. 8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului ORGANIZATORULUI de Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A, Str Emanoil Porumbaru , Nr. 93-95, parter, etaj 1,2, 4 si 5 , Sector 1 Bucuresti, telefon 0212310054/79/90 fax 0212310442, e-mail: office@cityincurance.ro,  polita seria BN, nr 00001079 , valabila pana la data de 31.12.2019.

Art.8.2. Turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare facultativă, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

Clientul declara pe propria raspundere ca a primit toate informatiile referitoare la achizitionarea asigurarii Storno  (protectie pentru anularea calatoriei / protectie medicala).  Doresc asigurare :  □ DA    □x NU

Clientul declara pe propria raspundere ca a primit toate informatiile referitoare la achizitionarea asigurarii medicale de calatorie.  Doresc asigurare :  □ DA    □x NU

CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art. 9.1. Prezentul contract va fi semnat pe fiecare pagină de către turist, prin semnarea contractului turistul atestând şi faptul că, odată cu prezentele clauze contractuale, a luat la cunoştinţă şi de Anexa nr. 1 la prezentul contract. Aceasta cuprinde programul detaliat al excursiei, toate informaţiile şi datele relevante privind pachetul de servicii turistice contractat cu privire, la care există obligaţia legală a Organizatorului de a le comunica turistului. Anexa nr. 1 la prezentul contract reprezintă parte integrantă din acesta, iar nesemnarea acestui înscris nu poate fi imputabilă Organizatorului în situaţia în care turistul a semnat prezentul contract. Prezentul contract a fost intocmit in conformitate cu prevederile Ord.516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Art. 9.3. Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC AVRAAM TRAVEL SRL este operator de date cu caracter personal, si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin acest document, având ca scop colectarea datelor pentru: furnizarea de servicii turistice, emiterea rezervărilor serviciilor turistice comandate, precum şi în vederea menţinerii contactului cu turistul, pentru a a-l ţine la curent cu activitatea noastră. Prin furnizarea datelor personale de catre turist, acesta declara ca intelege şi este de acord cu transferarea acestora către: Organizatorii, partenerii şi furnizorii de servicii turistice din ţară şi străinătate. Administrarea datelor personale se face pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus. Dacă, pe viitor, societatea va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizarea datelor personale ale turistului va fi facuta autorităţilor competente şi instanţelor de judecată la cerere şi în cazul în care acest lucru este solicitat de legislaţia relevantă.

 

 

            AGENTIA AVRAAM TRAVEL SRL                                     TURIST

             prin reprezentant,                                                                                                                                                                         Nume …………………………………..

             …………………………………                                                                                                                                                                 Prenume  ……………………………..

                                                                                                                     

 

 

 

c

 

Anexa nr.1 la Contractul de Comercializare a Pachetului de

Servicii Turistice Nr………… din ………………..

1.Detalii avans/plata: In momentul rezervarii pachetului de servicii se va achita un avans de 30% din valoarea pachetului, diferenta putand fi achitata cu pana la 20 de zile calendaristice inainte de plecare, exceptie facand pachetele de tip early booking, last minute sau oferte speciale (vezi punctul 15). Plata se poate efectua in euro sau lei la cursul BNR din ziua platii + 2% coeficient de risc valutar.

2.Asezarea in autocar va fi realizata astfel: Pentru circuitele turistice si excursiile de 1 zi – de catre insotitorul de grup/reprezentantul agentiei la imbarcare, conform diagramei de imbarcare (in ordinea inscrierii turistilor in agentie).

Pentru sejururi – de catre insotitorul de grup/reprezentantul agentiei , conform diagramei de imbarcare in ordinea inscrierii turistilor si a optiunii acestora cu privire la achizitionarea de locuri preferentiale – in prima jumatate a autocarului, cu achitarea suplimentelor aferente, sau a locurilor cu pret redus, aflate pe ultima bancheta. In cazul in care exista mai multe autocare pe aceeasi destinatie, diagramele vor fi refacute in functie de punctele de debarcare necesare (in ordinea inscrierii turistilor in agentie). Din aceasta cauza locurile solicitate/rezervate de dumneavoastra pot fi modificate de catre Agentia Touroperatoare.

3.Documente de calatorie: Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, pasaportul sau CARTEA DE IDENTITATE nu prezinta urme de deterioare a elementelor de siguranta. Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European cu cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate. Pentru a verifica lista statelor care permit intrarea pe baza cartii de identitate, lista statelor membre U.E., Schengen si Spatiul Economic European, va rugam sa consultati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions. Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de viza de intrare, accesul se face pe baza pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data incheierii calatoriei. Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesara viza de intrare accesati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions. Pentru tarile in care cetatenii romani au nevoie de viza de intrare, este necesar pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data incheierii calatoriei. Anumite state nu permit accesul cu pasaport temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporar, de aceea va rugam sa consultati serviciul consular al tarii in care intentionati sa faceti deplasarea sau solicitati acest lucru agentului dvs. de turism. In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de catre  autoritati, fiind necesara existenta pasaportului. Copiii care nu au carte de identitate trebuie inscrisi pe pasaportul unuia dintre parinti sau trebuie sa detina pasaport individual. In cazul in care parintii au copiii trecuti in pasaportul lor, vor calatori obligatoriu cu Pasaportul. Minorii care calatoresc insotiti de unul dintre parinti, trebuie sa prezinte la frontiera acordul parental al parintelui care nu insoteste minorul, obtinut la notariat. Minorii care calatoresc neinsotiti de parinti, trebuie sa prezinte la punctul de frontiera acordul parental al ambilor parinti, obtinut la notariat, iar adultul insotitor trebuie sa detina cazierul judiciar valabil, in cazul in care nu este ruda de gradul I cu minorul in cauza. Pentru orice alte informatii cat mai actualizate cu data plecării va rugam să accesati www.politiadefrontiera.ro . Alte nationalitati: Cetatenii de alte nationalitati, decat cea romana, sunt obligati sa se informeze si sa obtina documentele necesare calatoriei in functie de tara unde vor sa calatoreasca si tarile de tranzit. Agentia Touroperatoare nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit accesul turistului pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca turistului nu i se permite parasirea teritoriului unei tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, turistului nu i se mai restituie contravalorea excursiei.Daca din motive determinate de procedurile si formalitatile de trecere a frontierei, unul sau mai multi turisti sunt retinuti din cauza documentelor nevalabile,bagajelor ilicite sau ilegale, etc , iar  timpul de rezolvare a problemelor depaseste 30 de minute, autocarul isi va continua calatoria fara pasagerul sau pasagerii in cauza dupa consumarea celor 30 de minute.

4.Clasificarea unitatilor de cazare: La semnarea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, turistului/beneficiarului sau reprezentantului acestuia i-a fost adus la cunostintă faptul că, în momentul de fata nu exista in tările de destinatie ale Agentiei Touroperatoare un sistem unic de clasificare a unitatilor de cazare, fiecare tara practicând un sistem propriu de clasificare, in baza legislatiei proprii. In  consecintă nu se poate compara în detaliu clasificarea hotelurilor/studiourilor si/sau vilelor turistice de aceeasi categorie din tari diferite. Pe destinatiile promovate de Organizator – unitatile de cazare au fost verificate la momentul contractarii, existand o evaluare proprie a Organizatorului cu privire la calitatea serviciilor. Pentru mai multe detalii se poate consulta catalogul Agentiei Touroperatoare cu privire la clasificarea unitatilor de cazare contractate  in functie de locatie, conditii, servicii oferite etc. Toate studiourile contractate de Agentia Touroperatoare pe teritoriul Greciei sunt in sistem de autogospodarire ( self catering ). Pentru locatiile in sistem de autogospodarire se asigura curatenie la fiecare schimb de serie , consumabile si prosoape, doar in unitatile de cazare care mentioneaza ca fiind incluse aceste facilitati.

La unitatile de cazare unde nu sunt specificate suplimente pentru alte tipuri de camere, acestea se acorda in ordinea inscrierilor in agentie.

5.Cazarea /eliberarea camerelor: Cazarea turistilor individuali cat si cei ce sosesc cu autocarul- pe locatiile contractate in sistem garantie pe destinatia Grecia se va face incepand cu ora 14:00 (in functie de disponibilitate), iar eliberarea camerelor se va face in ziua de plecare la ora 09:00. Pentru eventualele daune , fiecare calator raspunde material. Daca turistul paraseste camera inainte de sfarsitul sejurului, Agentia Organizatoare nu ramburseaza contravaloarea zilelor ramase din sejur. Pentru destinatia Turcia –pachete autocar, cat si pe circuitele organizate,  cazarea turistilor cat si eliberarea camerelor se va face conform programului prezentat in oferta. Cazarea turistilor individuali se face conform politicii fiecarei locatii in parte.

6.Schimbarea de serii:  Agentia recomanda turistilor ce urmeaza sa plece din sejur, de pe destinatiile contractate in sistem de garantie,  sa nu mai utilizeze camerele dupa eliberarea acestora. Pana la plecarea cu autocarul puteti lasa bagajele in receptie sau locul stabilit de proprietar, unde se vor afla in siguranta. Puteti profita in timpul asteptarii plecarii cu autocarul de o plimbare, baie sau ultime cumparaturi.

7.Reclamatii: Eventualele reclamatii referitoare la conditiile de cazare sau orice alte nelamuriri legate de desfasurarea programului ce vor fi constatate de către turist la fata locului se vor face în scris direct la agentiile / reprezentantii agentiilor partenere locale din statiune.

8.Excursiile optionale: Datele referitoare la excursiile optionale sunt informative. Zilele in care acestea se efectueaza precum si tarifele acestora vor fi furnizate de catre agentie. Pentru realizarea excursiilor optionale sunt necesare grupuri minime de persoane, in functie de fiecare program in parte.

AGENT:

9.Bunurile pierdute/furate: Agentia Organizatoare nu raspunde pentru  bunurile pierdute / furate ale turistilor pe toata durata desfasurarii programului turistic.

10.Mijloacele de transport: Toate mijloacele de transport utilizate de către Agentia Organizatoare prezintă caracteristicile necesare, conform legislatiei în vigoare, pentru a fi destinate transportului international de persoane, având clasificarea cerută de lege. In cazul in care grupul format va avea un numar mai mic de turisti decat cel necesar asigurarii transportului cu autocarul, agentia Touroperat va oferi un mijloc de transport conform cu numarul de persoane (microbuz sau autocar de capacitate mai mica), respectand normele in vigoare referitoare la categoria/clasificarea mijlocului de transport în cauză.

11.Transferurile din tara: In cazul transferurilor din tara, acestea se pot efectua in functie de numarul de persoane cu: autoturism, microbuz sau autocar, locurile nefiind cele de pe diagrama finală de imbarcare, ci aleatorii. Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul comunicat in informare cu cel putin 30 de minute inainte si sa contacteze conducatorul auto cu cel putin 1 ora inainte de plecare, deoarece pot aparea decalaje din cauze obiective si independente de agentia Touroperatoare;

12.Reguli privind transportul cu autocarele agentiei, aplicabil pentru circuite, excursii de 1 zi sau sejururi : Daca optati pentru calatoria cu unul dintre autocarele agentiei noastre va rugam sa tineti cont de urmatoarele:

– Prezentarea la locul de imbarcare  se va face cu 20 de minute inainte de ora plecarii;

– Pe toata durata traseului se vor face popasuri din aproximativ 3 in 3 ore. Pentru buna desfasurare a programului, turistii sunt rugati sa respecte cu strictete timpul de pauza anuntat inainte de oprire, de catre personalul insotitor.

– Pesoana de contact pentru imbarcare se va contacta cu maxim 2 ore inainte de ora anuntata pentru imbarcare.

– Copiii sunt acceptati sa calatoreasca cu autocarul insotiti si supraveghiati de parinti sau insotitori.

– Folosirea aparatelor personale de radio, tableta, i pod-uri sau CD player este permisa numai in conditiile in care volumul sunetului acestora nu deranjeaza ceilalti pasageri.

– Tarifele de transport autocar permit calatoria cu 1 sau 2 genti de cala de dimensiuni rezonabile, cat si o geanta sau un rucsac de maxim 3 kg, care se poate lua in interiorul autocarului si depozita in locurile special amenajate; nu sub scaune, pe scaune sau pe culoar.

– Pe perioada calatoriei cu autocarul, este interzis fumatul, consumul alimentelor si bauturilor alcoolice. Nerespectarea acestor reglementari, cauzarea de neplaceri sau disconfort conducatorilor auto, personalului insotitor sau celorlalti calatori, poate duce la debarcarea turistului fara ca acesta sa aiba dreptul la despagubiri sau rambursari ulterioare.

– In cazul in care apar intarzieri de orar cauzate de trafic, conditii meteo si formalitati vamale, Organizatorul nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite de pasager ca urmare a acestor decalari, orarele fiind informative.

13.Transportul personal: Daca optati pentru a calatori cu autoturismul  personal trebuie sa tineti cont de urmatoarele reguli:

Documentele obligatorii ce nu trebuie sa lipseasca conducatorului auto sunt: permisul de conducere, asigurarea de raspundere civila,Cartea Verde,certificatul de inmatriculare al automobilului si procura notariala,  in cazul in care nu este proprietarul masinii.

Este interzis pentru copiii de pana in 3 ani sa calatoreasca pe scaunul din fata al autovehiculului.

Centura de siguranta este obligatorie atat pentru pasagerii din fata cat si pentru cei din spate.

Utilizarea sau detinerea sistemelor anti-radar sau de detectare a radarului pe drumurile publice este interzisa prin lege.

 1. Informatii privind zborul cu avionul: In functie de conditiile obiective din perioada de operare, compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de servicii pot aduce diferite modificari zborurilor contractate. Agentia organizatoare va informa pasagerii directi, respectiv agentiile partenere, asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de eventualele inconveniente aparute. Repartitia locurilor in avion se face de catre ghiseul de check-in din aeroport in functie de ordinea sosirii pasagerilor. Pentru destinatiile europene, regula pentru limita de bagaje de cala este de 20 kilograme si 6 kilograme pentru bagajul de mana, dimensiuni: 55cm x 40cm x 20cm. Depasirile de limita de KG se achita separat pe aeroport. Mai multe informatii gasiti pe site-ul companiei aeriene sau la agentia de turism.

Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului de a calatori cu avionul. Compania de zbor si echipajul de bord isi rezerva insa dreptul de a decide daca permit sau nu imbarcarea persoanelor cu sarcina avansata (ultimele 2-3 luni). Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de nu permite imbarcarea, respectiv de a dispune debarcarea persoanelor in cauza.

Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul Control pasapoarte, dupa care isi vor recupera bagajele din locul special amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul si sa depuneti o sesizare la biroul de reclamatii existent la terminal.

15.Promotii Early booking si Oferte speciale: In cazul unor promotii First minute, Early booking, Last minute sau oferte speciale cu o perioada fixa de valabilitate, Organizatorul promoveaza un numar limitat de locuri la reducere. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei, Organizatorul poate decide sa intrerupa campania de promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil.

Rezervarile facute cu promotii de tip early booking nu pot fi anulate fara penalizari. In caz de anulare a unor rezervari din categoria promotiilor First minute, Last minute si Oferte Speciale penalizarile sunt de 100%.

16.Asigurarea calatoriei: Va recomandam sa incheiati asigurarea medicala pentru orice calatorie in strainatate. In caz de o problema medicala in care turistul trebuie internat, acesta va ramane in spital, se va anunta familia pentru al prelua la externare. Totodata va sugeram ca la achizitionarea unui pachet turistic sa incheiati asigurarea storno pentru a evita eventualele neplaceri privind retragerea sau anularea calatoriei.

 1. Beneficiarul contractului de prestari servicii este de acord sa primeasca periodic notificari cu caracter comercial din partea Organizatorului prin telefon/email.
 2. Agentia Organizatoare nu asigura partaje, decat in cazul in care acest lucru este precizat in program.

 

 

 

     AGENTIA DE TURSIM                                                                   TURIST