CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE NR….. din data de: ………..incheiat la agentie/la distanta CAPITOLUL I – PARTILE CONTRACTANTE AVRAAM TRAVEL SRL cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Tomescu Voicu Nr. 16, Sector 5, CUI: RO 31759460,  inregistrata in Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/7207/2013, cod IBAN RON: ……………………………………,  CONT EURO: ………………………………………… deschis la BANCA TRANSILVANIA , titulara a Licentei de turism nr. 1202, polita de insolvabilitate seria BN nr. 00000212, reprezentata de BIRLEANU COSTEL in calitate de administrator, denumita in continuare Organizator, şi Calatorul/reprezenrantul calatorului, Dl./Dna. ………………………… , domiciliat/a in Bucuresti , telefon: , mobil ……………………. ,e-mail …………………………..; avand CNP …………………………, CI Seria … nr. ………….., denumit in continuare Calator. Calatorii participanti la excursie:……………………………………………………… Au convenit la incheierea prezentului contract: CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 2.1. Il constituie vânzarea de catre Organizator a pachetului de servicii de calatorie înscris in documentele prezentate calatorului, respectiv voucher, bilet de odihna/tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata. Serviciile comandate de calator: Pelerinaj/Excursie ………………………….. CAPITOLUL III – PREŢUL CONTRACTULU Preţul contractului este ….. Ron ( pret/ persoana …. Ron) şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Organizatorul şi T.V.A. Avansul este de  0 Ron , iar restul de plata in valoare de: 0 Ron, scadent la data de …………… Pentru plata serviciilor prin card si Vouchere de vacanta  se aplica un comision de 2%, %, iar pentru plata cu Vouchere de vacanta prin link de plata(la distanta), comisionul este de 3% . Plata in lei a pachetului turistic va fi facuta la cursul de vanzare afisat de Banca Nationala a Romaniei  valabil in ziua platii + comision de risc valutar de 2%. Art. 3.1 Preţul poate fi modificat, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor intervenite in:
 1. a) costurile de transport, inclusiv costul carburantului;
 2. b) valoarea redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi;
 3. c) cursurile de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
Art. 3.2 În cazuri speciale, Organizatorul poate majora preţul excursiei cu cel mult 8 % din valoare, in cazul neconstituirii numarului minim de participanti, sau din motive independente de vointa sa, acesta neconstituind motiv de anulare a excursiei Art. 3.3 În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de Organizator, acesta din urmă având obligaţia de a rambursa turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul. CAPITOLUL IV – DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI. Art. 4.1. Organizatorul se angajează să nu modifice unilateral prevederile prezentului contract şi condiţiile esenţiale ale pachetului de servicii turistice vândut calatorului. În cazul in care Organizatorul este nevoit sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze calatorul, prin orice mijloc de comunicare convenit, cu cel putin 15 zile  calendaristice inainte de data fixată ca fiind data plecarii. În cazul în care Organizatorul comunică calatorului modificarea condiţiilor esenţiale ale pachetului de servicii turistice, acesta este obligat ca în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării să comunice Organizatorului hotărârea sa de a opta fie pentru rezilierea contractului fără plată de penalităţi, fie acceptarea noilor condiţii ale contractului. Art.4.2 În cazul in care, dupa inceperea calatoriei, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Organizatorul constata că nu le va putea realiza, din culpa sa ori a unui intermediar al său, Organizatorul este obligat:
 1. a) să ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei, fara majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
 2. b) să restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
Art. 4.3. Organizatorul este raspunzator pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
 1. a) când neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului ;
 2. b) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Organizatorul, nici furnizorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, greve, etc).
 3. c) când neindeplinirea obligatiilor este imputabilă unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor turistice prevazute in contract si au un caracter imprevizibil si inevitabil, pe care Organizatorul, cu tot efortul depus, nu-l puteau prevedea sau evita;
Art. 4.4. Organizatorul are obligatia sa furnizeze calatorului telefonic sau prin e-mail, inaintea  plecarii, urmatoarele informatii:
 1. a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract (fac exceptie transferurile, mijloacele de transport aferente excursiilor sau programelor optionale, cursele avion unde locurile sunt cunoscute dupa efectuarea procedurilor de check in);
 2. b) numerele de telefon ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a furnizorului de servicii ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a furnizorului.
Art. 4.5. În cazuri speciale (defectiuni ale mijlocului de transport, greve, demonstratii, schimbari ale orarului de zbor, întarzieri sau anulari ale curselor aeriene, supraaglomerari din vina unitatilor de cazare, etc.), Organizatorul poate opera modificari în structura si organizarea programului turistic, înaintea sau in timpul derularii acestuia, fara a afecta calitatea sau cantitatea serviciilor. De asemenea, în cazuri similare, Organizatorul poate înlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initial, asigurand servicii de calitate egala sau superioara, ambele situatii neconstituind motiv de anulare a excursiei sau de solicitare si/sau acordare de despagubiri. Art.4.6. Organizatorul nu se poate face responsabil de situatii în care apar nemultumiri ca urmare a sesizarii unor eventuale discordante dintre clasificarea oficiala a anumitor servicii turistice (hoteluri, transport, restaurante etc) si calitatea acestora. Art.4.7. Organizatorul poate anula, reprograma sau recalcula o actiune turistica daca grupul minim necesar nu s-a realizat, acolo unde acest lucru este specificat in programul turistic, avand obligatia de a informa calatorii cu minimum 5 zile inaintea plecarii. În cazul reprogramarii, mutarii pe alt program sau a majorarii preţului excursiei, ca urmare a acestui caz, turistii au posibilitatea de a accepta noua data de plecare, respectiv noul program sau pret, sau de a se retrage fara penalizari. De asemenea, Organizatorul poate anula o excursie in cazul neobtinerii vizelor necesare realizarii acesteia. CAPITOLUL V – DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI Art. 5.1. În cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Organizatorul cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz, Organizatorul reziliaza contractul cu calatorul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul calator. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata preţului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Cesionarile de contract nu sunt posibile in cazul ofertelor de tip Early booking, First minute, Last minute, Oferte speciale, Vacanta in rate sau alte programe ce nu permit modificari de nume si persoane. Art.5.2. În cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor turistice, respectiv a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament precum şi a orei de prezentare la cazare ori de terminare a serviciilor de cazare. Art. 5.3. Calatorul este obligat sa comunice Organizatorul, în scris,  in termen de 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la capitolul IV art. 4 pct. 1, hotararea sa de a opta pentru rezilierea contractului fara plata penalitatilor ori acceptarea noilor conditii ale contractului/pachetului de servicii turistice. Art.5.4. În cazul in care calatorul reziliaza contractul datorită majorării preţului serviciilor turistice de către Organizator sau Organizatorul anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
 1. a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Organizatorul;
 2. b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Organizator, cu rambursarea diferentei de pret;
 3. c) sa i se ramburseze in termen de 8 zile lucratoare toate sumele achitate in baza contractului, in ziua de joi a saptamanii urmatoare depunerii cereri de restituire.
Art.5.5. Daca anularea s-a datorat uneia din urmatoarele cauze calatorul nu are dreptul sa solicite despagubiri Organizatorului:
 1. a) anularea s-a facut datorita nerealizării numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Organizatorul a informat turistul prin mijloacele convenite, cu cel putin 5 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene, respective hotelului);
 3. c) anularea s-a efectuat din vina calatorului sau ca urmare a optiunii acestuia.
Art.5.6. Calatorul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in totalitate sau partial contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Organizatorul pentru prejudiciul creat acestuia, in baza politicii de penalizare aplicata de Organizator, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii, pentru care calatorul a incheiat o asigurare facultativa STORNO. Daca calatorul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a unuia dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului vechi, aplicarea penalitatilor legale si valabile la momentul rezilierii si incheierea unui nou contract, sau plata in plus corespunzatoare daca se intampla in timpul derularii programului. Art.5.7. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la ORGANIZATOR. Art.5.8. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Organizator (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice menționate în cadrul pachetului de servicii turistice. Art.5.9. Calatorul are obligatia de a pastra integritatea bunurilor din unitatile de cazare si de alimentatie publica si din mijloacele de transport; in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse. Contravaloarea pagubelor va fi achitata pe loc, ORGANIZATORUL avand dreptul de a refuza imbarcarea la retur. Art.5.10. Calatorul este obligat sa achite Organizatorului, la termenle de plata stabilite, contravaloarea serviciilor achizitionate. In caz de nerespectare a termenelor de plata ORGANIZATORUL are dreptul sa rezilieze contractul si sa solicite TURISTULUI despagubiri pentru daunele suferite. CAPITOLUL VI – RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI Art.6.1. In situaţia in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Organizatorului penalizari dupa cum urmeaza:
 1. a) 25 % daca retragerea se face intre 60 – 40 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 2. b) 50 % daca retragerea se face intre 39 – 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 3. c) 75 % daca retragerea se face intre 29 – 15 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 4. d) 100 % daca retragerea se face mai inainte de 14 zile calendaristice înainte de data plecării sau daca turistul nu se prezinta la locul de plecare in ziua si la ora stabilita.
 5. e) In cazul ofertelor speciale, Early Booking, Last Minute, City Break, penalizarea este de 100% in orice moment.
Art.6.2. Retragerea sumelor din casierie se va face  in ziua de joi a saptamanii urmatoare inregistrarii cererii de restituire. Art.6.3. În cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului  i se vor retine toate taxele achitate de Organizatorul prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. Art.6.4. În cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.  Art.6.5. Penalizarile echivalente cu preţul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are toate actele necesare, daca acestea nu sunt in buna regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera a statului de destinatie ori de tranzit. Art. 6.6. Calatorul are obligaţia de a depune in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice şi să solicite numar de inregistrare la Organizator. Orice cererea de renuntare formulată verbal în mod direct ori telefonic nu este luata in  considerare. Art.6.7. Organizatorul va acorda despagubiri pentru eventuale prejudicii morale cauzate din culpa sa în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, valoarea acestor despăgubiri neputând fi mai mare decât valaorea pachetului de servicii turistice contractat. CAPITOLUL VII – RECLAMATII, SESIZĂRI Art. 7.1. În cazul în care calatorul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Organizatorului (sau reprezentantului acesteia – ghidul insoţitor), cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului) in timpul (pe durata) in care se derulueaza serviciul turistic. Reclamatiile facute dupa terminarea sejurului nu mai pot duce la verificarea temeiniciei nemultumirilor si la inlaturarea inconvenientelor aparute, astfel incat nu pot fi luate in considerere. Art.7.2. Atat Organizatorul, cat si prestatorul de servicii direct implicat au obligatia de a actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul va depune la sediul Organizatorului o reclamatie in scris, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Organizatorul urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării sesizării, sa comunice calatorului modul în care s-a realizat soluționarea reclamatiei. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Organizatorul nu a fost informat in scris la data producerii evenimentului. Art.7.3. Daca in urma analizei reclamatiei se constata ca Organizatorul nu si-a indeplinit obligatiile asumate, aceasta va propune alternative de compensare sau va despagubi calatorii reclamanti cu contravaloarea serviciilor neprestate sau incomplet prestate, in termen de 15 zile de la data solutionarii. CAPITOLUL VIII – ASIGURARI Art. 8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului ORGANIZATORULUI de Societatea de Asigurare-Reasigurare Omniasig Vienna Insurance Group,   polita seria I, nr 55488 , valabila pana la data de 31.12.2022. Art.8.2. Conform O.G. nr. 2/2018 polițele de asigurare acoperă numai pachetele de călătorie nu și rezervările individuale sau biletele de avion care nu sunt asigurate în cazul insolvenței Agenției. Art.8.3 .Calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare facultativă, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. Clientul declara pe propria raspundere ca a primit toate informatiile referitoare la achizitionarea asigurarii Storno  (protectie pentru anularea calatoriei / protectie medicala).  Doresc asigurare :  □ DA    □x NU Clientul declara pe propria raspundere ca a primit toate informatiile referitoare la achizitionarea asigurarii medicale de calatorie.  Doresc asigurare :  □ DA    □x NU CAPITOLUL IX – DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art. 9.1. Constituie parte integrantă din contract următoarele: voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; programul turistic, cataloage/pliante/oferte, Anexa 1 formularul cu informațiile standard, Anexa 2 declaraţia de consimțământ privind prelucrarea datelor personale, datele de la Protecția Consumatorului, precum și alte înscrisuri/site-ul www. avraamtravel.ro , ale Agenţiei puse la dispoziţia călătorului, în format tipărit sau pe alt suport durabil. CAPITOLUL X – DISPOZITII FINALE Art.10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor O. G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate. Art.10.2. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul. Art.10.3. Călătorul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie și servicii de călătorie asociate, în conformitate cu prevederile O. G.nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate. Art.10.4. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente. Art.10.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, ambele cu aceeasi valoare juridica, câte un exemplar pentru fiecare parte. Agentia Organizatoare,                                                      Calator, AVRAAM TRAVEL                                 Nume si prenume………………………………… Semnatura: Reprezentanta de Birleanu Costel Administrator, Semnatura si stampila Anexa nr.1 Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. SC AVRAAM TRAVEL  SRL va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislaţiei, SC AVRAAM TRAVEL  SRL deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă. Informaţii suplimentare referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf,urmarind hyperlinkul, călătorul va primi informaţii privind drepturile principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018: 1.Detalii plata/avans: In momentul rezervarii pachetului de servicii se va achita un avans de 50% din valoarea pachetului, diferenta putand fi achitata cu pana la 20 de zile calendaristice inainte de plecare, daca rezervarea se face in mai putin de 20 de zile in acest caz se achita integral, exceptie facand pachetele de tip early booking, last minute sau oferte speciale. Plata se poate efectua in euro sau lei la cursul BNR din ziua platii + 2% coeficient de risc valutar. 2. Asezarea in autocar va fi realizata astfel: Pentru circuitele turistice, sejururi si excursiile de 1 zi – de catre insotitorul de grup/reprezentantul agentiei la imbarcare, conform diagramei de imbarcare (in ordinea inscrierii turistilor in agentie) incepand cu bancheta a 2 a. 3. Documente de calatorie: Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, pasaportul sau CARTEA DE IDENTITATE nu prezinta urme de deterioare a elementelor de siguranta. Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European cu cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate.  Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de viza de intrare, accesul se face pe baza pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data incheierii calatoriei.   Copiii care nu au carte de identitate trebuie inscrisi pe pasaportul unuia dintre parinti sau trebuie sa detina pasaport individual.  Minorii care calatoresc insotiti de unul dintre parinti, trebuie sa prezinte la frontiera acordul parental al parintelui care nu insoteste minorul, obtinut la notariat. Minorii care calatoresc neinsotiti de parinti, trebuie sa prezinte la punctul de frontiera acordul parental al ambilor parinti, obtinut la notariat, iar adultul insotitor trebuie sa detina cazierul judiciar valabil, in cazul in care nu este ruda de gradul I cu minorul in cauza. Pentru orice alte informatii cat mai actualizate cu data plecării va rugam să accesati www.politiadefrontiera.ro . Alte nationalitati: Cetatenii de alte nationalitati, decat cea romana, sunt obligati sa se informeze si sa obtina documentele necesare calatoriei in functie de tara unde vor sa calatoreasca si tarile de tranzit. Agentia Touroperatoare nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit accesul turistului pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca turistului nu i se permite parasirea teritoriului unei tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, calatorului nu i se mai restituie contravalorea excursiei. Daca din motive determinate de procedurile si formalitatile de trecere a frontierei, unul sau mai multi turisti sunt retinuti din cauza documentelor nevalabile, bagajelor ilicite sau ilegale, etc , iar  timpul de rezolvare a problemelor depaseste 30 de minute, autocarul isi va continua calatoria fara pasagerul sau pasagerii in cauza dupa consumarea celor 30 de minute. 4.Clasificarea unitatilor de cazare: La semnarea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, turistului/beneficiarului sau reprezentantului acestuia i-a fost adus la cunostintă faptul că, în momentul de fata nu exista in tările de destinatie ale Agentiei Touroperatoare un sistem unic de clasificare a unitatilor de cazare, fiecare tara practicând un sistem propriu de clasificare, in baza legislatiei proprii. In  consecintă nu se poate compara în detaliu clasificarea hotelurilor/studiourilor si/sau vilelor turistice de aceeasi categorie din tari diferite. Pe destinatiile promovate de Organizator – unitatile de cazare au fost verificate la momentul contractarii, existand o evaluare proprie a Organizatorului cu privire la calitatea serviciilor. Pentru mai multe detalii se poate consulta catalogul Agentiei Touroperatoare cu privire la clasificarea unitatilor de cazare contractate  in functie de locatie, conditii, servicii oferite etc. Toate studiourile contractate de Agentia Touroperatoare pe teritoriul Greciei sunt in sistem de autogospodarire ( self catering ). Pentru locatiile in sistem de autogospodarire se asigura curatenie la fiecare schimb de serie , consumabile si prosoape, doar in unitatile de cazare care mentioneaza ca fiind incluse aceste facilitati. La unitatile de cazare unde nu sunt specificate suplimente pentru alte tipuri de camere, acestea se acorda in ordinea inscrierilor in agentie. 5.Cazarea /eliberarea camerelor: Cazarea turistilor individuali cat si cei ce sosesc cu autocarul- pe locatiile contractate in sistem garantie pe destinatia Grecia se va face incepand cu ora 14:00 (in functie de disponibilitate), iar eliberarea camerelor se va face in ziua de plecare la ora 09:00. Pentru eventualele daune , fiecare calator raspunde material. Daca turistul paraseste camera inainte de sfarsitul sejurului, Agentia Organizatoare nu ramburseaza contravaloarea zilelor ramase din sejur. Pentru destinatia Turcia –pachete autocar, cat si pe circuitele organizate,  cazarea turistilor cat si eliberarea camerelor se va face conform programului prezentat in oferta. Cazarea turistilor individuali se face conform politicii fiecarei locatii in parte. 6.Schimbarea de serii:  Agentia recomanda turistilor ce urmeaza sa plece din sejur, de pe destinatiile contractate in sistem de garantie,  sa nu mai utilizeze camerele dupa eliberarea acestora. Pana la plecarea cu autocarul puteti lasa bagajele in receptie sau locul stabilit de proprietar, unde se vor afla in siguranta. Puteti profita in timpul asteptarii plecarii cu autocarul de o plimbare, baie sau ultime cumparaturi. 7.Reclamatii: Eventualele reclamatii referitoare la conditiile de cazare sau orice alte nelamuriri legate de desfasurarea programului ce vor fi constatate de către turist la fata locului se vor face în scris direct la agentiile / reprezentantii agentiilor partenere locale din statiune. 8.Excursiile optionale: Datele referitoare la excursiile optionale sunt informative. Zilele in care acestea se efectueaza precum si tarifele acestora vor fi furnizate de catre agentie. Pentru realizarea excursiilor optionale sunt necesare grupuri minime de persoane, in functie de fiecare program in parte. 9.Bunurile pierdute/furate: Agentia Organizatoare nu raspunde pentru  bunurile pierdute / furate ale turistilor pe toata durata desfasurarii programului turistic. 10.Mijloacele de transport: Toate mijloacele de transport utilizate de către Agentia Organizatoare prezintă caracteristicile necesare, conform legislatiei în vigoare, pentru a fi destinate transportului international de persoane, având clasificarea cerută de lege. In cazul in care grupul format va avea un numar mai mic de turisti decat cel necesar asigurarii transportului cu autocarul, agentia Touroperat va oferi un mijloc de transport conform cu numarul de persoane (microbuz sau autocar de capacitate mai mica), respectand normele in vigoare referitoare la categoria/clasificarea mijlocului de transport în cauză. 11.Transferurile din tara: In cazul transferurilor din tara, acestea se pot efectua in functie de numarul de persoane cu: autoturism, microbuz sau autocar, locurile nefiind cele de pe diagrama finală de imbarcare, ci aleatorii. Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul comunicat in informare cu cel putin 30 de minute inainte si sa contacteze conducatorul auto cu cel putin 1 ora inainte de plecare, deoarece pot aparea decalaje din cauze obiective si independente de agentia Touroperatoare; 12.Reguli privind transportul cu autocarele agentiei, aplicabil pentru circuite, excursii de 1 zi sau sejururi : Daca optati pentru calatoria cu unul dintre autocarele agentiei noastre va rugam sa tineti cont de urmatoarele: – Prezentarea la locul de imbarcare  se va face cu 20 de minute inainte de ora plecarii; – Pe toata durata traseului se vor face popasuri. Pentru buna desfasurare a programului, turistii sunt rugati sa respecte cu strictete timpul de pauza anuntat inainte de oprire, de catre personalul insotitor. – Pesoana de contact pentru imbarcare se va contacta cu maxim 2 ore inainte de ora anuntata pentru imbarcare. – Copiii sunt acceptati sa calatoreasca cu autocarul insotiti si supraveghiati de parinti sau insotitori. – Folosirea aparatelor personale de radio, tableta, i pod-uri sau CD player este permisa numai in conditiile in care volumul sunetului acestora nu deranjeaza ceilalti pasageri. – Tarifele de transport autocar permit calatoria cu 1 sau 2 genti de cala de dimensiuni rezonabile, cat si o geanta sau un rucsac de maxim 3 kg, care se poate lua in interiorul autocarului si depozita in locurile special amenajate; nu sub scaune, pe scaune sau pe culoar. – Pe perioada calatoriei cu autocarul, este interzis fumatul, consumul alimentelor si bauturilor alcoolice. Nerespectarea acestor reglementari, cauzarea de neplaceri sau disconfort conducatorilor auto, personalului insotitor sau celorlalti calatori, poate duce la debarcarea turistului fara ca acesta sa aiba dreptul la despagubiri sau rambursari ulterioare. – In cazul in care apar intarzieri de orar cauzate de trafic, conditii meteo si formalitati vamale, Organizatorul nu raspunde pentru eventualele pierderi suferite de pasager ca urmare a acestor decalari, orarele fiind informative. 13.Transportul personal: Daca optati pentru a calatori cu autoturismul  personal trebuie sa tineti cont de urmatoarele reguli: Documentele obligatorii ce nu trebuie sa lipseasca conducatorului auto sunt: permisul de conducere, asigurarea de raspundere civila, Cartea Verde, certificatul de inmatriculare al automobilului si procura notariala,  in cazul in care nu este proprietarul masinii.
 1. Informatii privind zborul cu avionul: In functie de conditiile obiective din perioada de operare, compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de servicii pot aduce diferite modificari zborurilor contractate. Agentia organizatoare va informa pasagerii directi, respectiv agentiile partenere, asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de eventualele inconveniente aparute.
Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului de a calatori cu avionul. Compania de zbor si echipajul de bord isi rezerva insa dreptul de a decide daca permit sau nu imbarcarea persoanelor cu sarcina avansata (ultimele 2-3 luni). Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul Control pasapoarte, dupa care isi vor recupera bagajele din locul special amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul si sa depuneti o sesizare la biroul de reclamatii existent la terminal. 15.Promotii Early booking si Oferte speciale: In cazul unor promotii First minute, Early booking, Last minute sau oferte speciale cu o perioada fixa de valabilitate, Organizatorul promoveaza un numar limitat de locuri la reducere. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei, Organizatorul poate decide sa intrerupa campania de promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil. 16. Asigurarea calatoriei: Va recomandam sa incheiati asigurarea medicala pentru orice calatorie in strainatate. In caz de o problema medicala in care turistul trebuie internat, acesta va ramane in spital, se va anunta familia pentru al prelua la externare. Totodata va sugeram ca la achizitionarea unui pachet turistic sa incheiati asigurarea storno pentru a evita eventualele neplaceri privind retragerea sau anularea calatoriei.
 1. În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din O. G. nr. 2/2018. În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.

  Acte normative:

   – Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 : www.anat.ro/wp-content/uploads/2013/09/OG-2_2018.pdf

   – Ordinul nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor.

 2. Agentia Organizatoare nu asigura partaje, decat in cazul in care acest lucru este precizat in program
Titular de contract, ANEXA 2 Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale Calatorul in calitate de titular de contract, prin prezenta declarație îmi exprim consimtământul în mod liber, în cunoștință de cauză și la obiect, pentru următoarele scopuri ale prelucrării datelor cu caracter personal :
 1. DA/NU – Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări comerciale ale agenției (oferte turistice)
 2. DA/NU – Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru newsletter-uri (stiri, informatii diverse pe telefon/email despre activitatea agentiei)
 3. DA/NU – În calitate de titular al autorității părintești / împuternicit al acestuia, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nașterii) ale copilului/copiilor mei care au vârsta sub 16 ani, menționați în rezervare, necesare pentru executarea contractului. (pct. C este obligatoriu pentru a se putea efectua rezervarea) .
 4. Am luat cunoștință de faptul că, în cazul în care am fost de acord cu pct. A și B datele mele și a persoanelor menționate în rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra după executarea contractului pana la data de 31.12.2022.
 5. Cunosc faptul că am posibilitatea să-mi retrag consimtamantul pentru pct. A și B, oricând, printr-o cerere transmisă la e-mail: rezervari@avraamtravel.ro
 6. Sunt informat/ă că, în cazul în care nu sunt de acord cu pct. A și B, orice date cu caracter personal vor fi eliminate din baza de date de marketing a Agentiei .
 7. Agentia m-a asigurat că respectă noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, menționate în politica de confidențialitate de pe site-ul www.avraamtravel.ro
 8. De asemenea, am luat la cunoștință că prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare (nume, prenume, data nașterii, CNP, C.I. sau pașaport, adresă, telefon, email și naționalitate) se vor păstra conform termenelor prevăzute în legislația financiar-contabilă.
 9. Am înteles că prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în contract este realizată pentru furnizarea serviciilor turistice contractate, pe perioada de valabilitate a acestuia și pe perioada de arhivare.
 10. Sunt de acord cu transferarea acestor date către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai Agenției din țară și/sau din străinătate implicați în desfășurarea serviciului turistic contractat.
 11. Sunt informat/ă de faptul că, potrivit legislației în vigoare, datele personale vor fi furnizate către autoritățile din domeniul juridic (poliție, parchet, instanțe de judecată) doar la solicitarea expresă a acestora.
 12. Agenția m-a asigurat de faptul că datele mele nu vor fi făcute publice, nu vor fi transmise unor terțe părți. Am fost informat/ă că am următoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), de restricționare a prelucrării, de portabilitate a datelor și dreptul la opoziție. Pentru exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o cerere scrisă, la adresa de e-mail : rezervari@avraamtravel.ro
13. De asemenea, mi s-a comunicat și faptul că am dreptul de a mă adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere (www.dataprotection.ro ) precum si justitiei. 14. Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele menționate în rezervare să furnizez Agenției datele personale ale acestora necesare efectuării rezervării, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului de contract în urma unei cereri scrise. 15. Am înteles în intregime conținutul declarației de mai sus, aceasta fiind conformă cu cele declarate si cu realitatea. Titular de contract,